تعرفه هزینه های خدمات هویتی ۱۳۹۴ / تعویض و ثبت نام + فایل pdf

رسیار- تعرفه هزینه های خدمات هویتی / تعویض و ثبت نام

لیستی از تعرفه هزینه های خدمات هویتی سازمان ثبت احوال کشور در سال ۱۳۹۴

لیست تعرفه ها درآمد های حاصل از :

خدمات الکترونیکی درسال ۱۳۹۴

 تعویض و صدور شناسنامه و کارت ملی در سال ۱۳۹۴

ثبت نام و صدور کارت ملی هوشمند در سال ۱۳۹۴

<برای دیدن اندازه بزرگتر روی عکس کلیک کنید>

تعرفه هزینه های خدمات هویتی 1394

برای دانلود فایل pdf تعرفه ها کلیک کنید

tarefe94,تعرفه۹۴,

لیست تعرفه خدمات

جهت   صدورشناسنامه اولیه رایانه ای  مبلغ  ۵۷۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹  نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی تا (یکماه)  مبلغ  ۱۱۵۰۰۰   ریال را به شماره حساب ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹نزد بانک   ملی   پرداخت شود  .

جهت   ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (یک تا سه ماه) مبلغ  ۱۷۲۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   ثبت ولادت  و وفات بعد از مهلت قانونی (سه تا شش ماه)مبلغ  ۲۸۷۰۰۰   ریال را به شماره حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹      نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   ثبت ولادت و وفات بعد از مهلت قانونی (شش ماه به بعد)مبلغ  ۵۸۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک     پرداخت شود .


جهت   تعویض شناسنامه   مبلغ  ۱۷۲۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   الصاق و صدور شناسنامه رایانه ای  مبلغ  ۱۱۵۰۰۰  ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان(نوبت اول)  مبلغ  ۲۳۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   صدور شناسنامه مکانیزه ناشی از فقدان (نوبت دوم) مبلغ  ۴۶۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   صدور شناسنامه مکانیزه ناشی از فقدان (نوبت سوم)  مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ۴ و ۵ و ۶ ماده ۹۷۶ و۹۷۹ قانون مدنی  مبلغ  ۵۷۵۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال و صدور توسط دادگاه مبلغ  ۲۳۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   صدور شناسنامه برای فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مبلغ  ۲۳۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   ثبت ولادت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی مبلغ  ۱۱۰۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   تغییر نام تحت هر عنوان  مبلغ  ۱۱۵۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   تغییر نام توسط سازمان  مبلغ  ۱۰۰۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   تغییر نام خانوادگی  مبلغ  ۵۷۵۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   تغییر نام خانوادگی به استناد جزء اول تبصره ذیل ماده ۴۱ مبلغ  ۵۸۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   استفاده از نام خانوادگی همسر  مبلغ  ۵۸۰۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

حل اختلاف اسناد هویتی  مبلغ  ۵۷۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   تغییر سن  مبلغ  ۵۰۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   ثبت مشخصات فرزندان در شناسنامه های والدین   مبلغ  ۲۰۰۰۰ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   ثبت اقرارنامه زوجیت   مبلغ  ۲۰۰۰۰۰   ریال را به شماره حساب  ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   صدور گواهی سببی و نسبی  مبلغ  ۵۷۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک   ملی   پرداخت شود .

جهت   ثبت اعلامیه طلاق واصله از محاضر  مبلغ  ۱۱۵۰۰۰   ریال را به شماره حساب   ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹   نزد بانک     پرداخت شود

جهت ثبت اعلایمه  ازدواج واصله از محاضر مبلغ ۲۳۰۰۰ ریال را به شماره حساب ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹ نزد بانک ملی پرداخت شود .

 جهت اعلام مشخصات هویتی به صورت مکانیزه مبلغ ۱۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹ نزد بانک ملی پرداخت شود.
جهت تایید هر قطعه عکس مبلغ ۵۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۰۸۲۵۰۰۹ نزد بانک ملی پرداخت شود.
    جهت ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی با ارائه کارت شناسایی ملی مبلغ ۱۷۲۰۰۰ ریال به حساب
شماره    ۲۱۷۱۱۱۰۹۰۳۰۰۶      نزد بانک ملی پرداخت شود.
جهت ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی بدون کارت شناسایی ملی مبلغ  ۲۳۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۰۹۰۳۰۰۶ نزد بانک ملی پرداخت شود .
جهت صدور کارت هوشمند ملی (المثنی بار اول) مبلغ  ۳۴۵۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۰۹۰۳۰۰۶ نزد بانک ملی پرداخت شود.
جهت صدور کارت هوشمند ملی (المثنی بار دوم ) مبلغ ۵۷۵۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۰۹۰۳۰۰۶ نزد بانک ملی پرداخت شود..
جهت نعویض کارت هوشمند ملی مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۲۱۷۱۱۱۰۹۰۳۰۰۶ نزد بانک ملی پرداخت شود ..
توجه:
کلیه مبالغ فوق بدون احتساب کارمزد دفاتر پیشخوان دولت میباشد .

 

منبع:سازمان ثبت احوال کشور

لینک کوتاه این پست: http://www.rasyar.com/?p=1200

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *